Bungkalan: Ang Karanasan ng mga Manggagawang-Bukid ng Hacienda Luisita sa Organikong Pagsasaka at Pakibaka Para sa Tunay na Reporma sa Lupa

Starts Monday, February 26, 2018 Until , 2018 From 3:00 pm To 5:00 pm At Sarmiento Hall, University of the Philippines Baguio